رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه فراخوان واگذاری محل داروخانه بیمارستان سینا شهرستان کامیاران شنبه، 17 آذر 1397

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد محل داروخانه بیمارستان سینا شهرستان کامیاران را بدون ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی از طریق مزایده واگذار نماید.

داروسازان دارای مجوز تأسیس داروخانه در شهرستان کامیاران و شرکت های تعاونی فعال در آن  شهرستان درصورت تمایل درخواست کتبی خود را برای طرح در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان از روز سه شنبه 97/9/13لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه 97/9/22 به صورت به امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران تحویل و رسید  دریافت نمایند.

 
پورتال اخبار