رهبری

بدنه خبر

مناقصه / تایپ و تکثیر / معاونت غذا و دارو یکشنبه، 18 آذر 1397

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان در نظر دارد به منظور توسعه و جذب مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود خدمات مربوط به تایپ و تکثیر نامه ها و مکاتبات معاونت غذا و دارو در سال 1397 از طریق استعلام بهاء و بصورت حجمی به شرکت های  صلاحیت دار و واجد شرایط واگذار نماید.

1.      موضوع استعلام: انجام کلیه خدمت مربوط به تایپ وتکثیر

2.      مدت قرارداد: مدت انجام قرارداد برای مدت یکسال هجری شمسی می باشد

3.      محل اجرا: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

4.      محل برگزاری استعلام بهاء: استان کردستان- شهرستان سنندج- خیابان پاسداران- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان- معاونت غذا  دارو

5.      آدرس(کارفرما): استان کردستان- سنندج- بلوار پاسداران- پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان- معاونت غذا و دارو- کدپستی: 13446-66177

6.      مهلت دریافت اسناد استعلام به شرکت کنندگان: از تاریخ 97/9/17 لغایت 97/9/24 می باشد

7.      تاریخ و نحوه ارسال مدارک و پیشنهادات: شرکت داوطلب در استعلام  می بایست پاکات الف-ب-ج را در یک پاکت واحد گذاشته و با قید جهت شرکت در استعلام بهای واگذاری امور تایپ و تکثیر معاونت غذا و دارو علوم پزشکی و خدمات بهداشتنی درمانی کردستان و ممهور به مهر و امضاء شرکت تا پایان تاریخ 1/10/97 از طریق پست پیشتاز به آدرس مندرج در بند 5 ارسال نماید.

8.      هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح و جایگزینی و با پس گرفتن پیشنهادات توسط شرکت کنندگان در استعلام باید بصورت قابل گواهی (مکتوب) و در مهلت مقرر (لغایت تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهادات مندرج در بند 7) و در مکان مقرر مندرج در اسناد استعلام انجام گیرد. و شرکت کنندگان حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود در این زمینه سلب می نمایند.

9.      تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و محل بازگشایی پاکات: کمیسون استعلام در تاریخ 5/10/97 ساعت 10صبح در سالن جلسات معاونت غذا و دارو به آدرس مندرج در بند 4 برگزار خواهد شد.

 

معاونت غذا و دارو دانشـگاه

 
پورتال اخبار