رهبری

بدنه خبر

استعلام بها/ انجام امورات واحد رختشویخانه / قدس یکشنبه، 18 آذر 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس سنندج در نظر دارد به منظور توسعه و جذب مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود امورات مربوط به واحدهای رختشویخانه (لنژری)، خیاطخانه و CSR را از طریق استعلام بهاء به شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان و تحویل اسناد به شرکت های داوطلب: از تاریخ نشر آگهی 97/9/13لغایت 97/9/15

محل تحویل اسناد:

سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتظامی-مرکز پزشکی آموزشی و درمانی قدس-واحد دبیرخانه یا از طریق وب سایت دانشگاه

*****************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 1397/9/24

آدرس ارسال مدارک پیشنهادات (پاکات الف-ب و ج) اسناد:

سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتظامی-مرکز پزشکی آموزشی و درمانی قدس-واحد دبیرخانه واحد دبیرخانه کدپستی 66177713141

*****************************

نوع و مبلغ سپرده در مناقصه: مبلغ تضمین به مبلغ 30/000/000ریال(سی میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط استعلام واریز و ارائه نمایند.

 

*********************************

 

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات: ساعت10صبح مورخ 97/9/25صبح روز یکشنبه در دفتر ریاست مرکز می باشد، ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب بیشتر با شماره تلفن 33660025 -087 داخلی 250 تماس حاصل نمایند.

 

«مرکز پزشـکی ، آموزشی و درمـانی قدس سننـدج»

 
پورتال اخبار