رهبری

بدنه خبر

استعلام واگذاری واگذاری پشتیبانی دوربین های مدار بسته نوبت سـوم پنجشنبه، 29 آذر 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد امورات پشتیبانی مدار بسته واحدهای تابعه خود را از طریق استعلام بها به  بخش خصوصی (واجدین شرایط و صلاحیت دار حقیقی و حقوقی) واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل شرایط واگذاری به شرکت های داوطلب: ازتاریخ 1/10/97 لغایت 8/10/97

محل تحویل شرایط واگذاری به شرکتهای داوطلب: استان کردستان- شهرستان سقز- خیابان شهدا - امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف، ب و ج) : لغایت پایان وقت اداری مورخ 18/10/1397

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهادات(پاکات الف، ب و ج): استان کردستان-شهرستان سقز- بلوارحافظ مرکز بهداشت طبقه دوم- واحدحراست- کدپستی 6681744593  صندوق پستی 111

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت استعلام:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 000/000/5 ریال(پنج میلیون ریال) را به شماره حساب 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی  مناقصه واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

مورخ 25/10/1397 صبح روز سه شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

« روابـط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز»

 
پورتال اخبار