رهبری

بدنه خبر

انتصاب دکتر حامد منصوری به عنوان دبیر ستاد دانشگاهی نظام ارجاع یکشنبه، 2 دی 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دکتر حامد منصوری را به عنوان دبیر ستاد دانشگاهی نظام ارجاع منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است:

با توجه به تجارب، علاقه و توانمندی جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان دبیر ستاد دانشگاهی نظام ارجاع منصوب می شوید. امیدوارم با  در نظر گرفتن اهمیت موضوع و همکاری و تعامل با تمامی معاونین و همکاران منشاء خدمات و اقدامات ارزشمندی در دانشگاه باشید.

 
پورتال اخبار