رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده نوبت دوم یکشنبه، 2 دی 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد محل نانوایی مرکز بهداشت را به شرایط ذیل از طریق مزایده به افراد واجد شرایط به مدت یک سال صورت اجاره محل واگدار نماید.

1.     دارا بودن جواز کسب نانوایی با سهمیه آرد و دارای مجوز فعالیت در محدوده مذکور

2.     دارا بودن دستگاه تنکو پخت به انضمام دستگاههای مربوطه

*****************************

زمان تحویل اسناد مزایده: ازتاریخ نشر آگهی 1/10/97 لغایت 8/10/97

محل تحویل اسناد مزایده: شرکت کنندگان در این مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز- اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات : لغایت تاریخ مورخ 18/10/1397

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: از طریق پست سفارشی- استان کردستان-شهرستان سقز- بلوارحافظ مرکز بهداشت طبقه دوم- واحدحراست- کدپستی 6681744593 صندوق پستی 111

*********************************

 

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 000/000/2 ریال(دومیلیون ریال) را بشماره حساب 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

مورخ 25/10/1397 صبح روز سه شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

 
پورتال اخبار