رهبری

بدنه خبر

واگذاری امورات مربوط به ارائه خدمات تایپ و تکثیر واحدهای شبکه بهداشت و درمان مریوان یکشنبه، 2 دی 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی، ارتقاء کیفی خدمات، خدمات مربوط به امور چاپ واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به بخش خصوصی (شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دار) به مدت یکسال به شرح ذیل واگذار نماید.

*****************************

مدت و زمان تحویل اسناد مناقصه به داوطلبان:

محل تحویل اسناد به داوطلبان:

استان کردستان شهرستان مریوان- میدان نورزوی- شبکه بهداشت و درمان واحد امور اداری

زمان تحویل اسناد به داوطلبان:ازتاریخ نشرآگهی24/9/1397لغایت10/5/1397به غیرازروزهای تعطیل

*********************************

نوع و مبلغ سپرده تضمینم شرکت در استعلام مناقصه:

مبلغ 000/000/50 (پنجاه میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی شماره حساب 8379397 نزد بانک رفاه بنام حساب  سپرده شبکه بهداشت و درمان مریوان یا بصورت ضمانت نامه معتبر معادل مبلغ فوق (با مدت اعتبار حداقل 3ماه) شبکه بهداشت و درمان مریوان واریز و ارائه نمایند.

*********************************

نحوه و تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:

در پاکت های: پاکت الف- اصل فیض واریزی یا ضمانت نامه بانکی   پاکت ب: اسناد آگهی استعلام مناقصه   پاکت ج: فرم پیشنهادای قیمت و فرم های شرایط مهر و امضاء شده داوطلب باید هر سه پاکت الف، ب و ج را در یک پاکت واحد گذاشته و از طریق پست سفارشی حداکثر تا پایان وقت اداری 12/10/97 آدرس کردستان- شهرستان مریوان-میدان نوروز- شبکه بهداشت و درمان-واحد حراست ارسال نمایند

*********************************

 

تاریخ بازگشایی: 17/10/1397

ضمناً شرکتهای شرکت کننده یا مزایده گزاز می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34601550-087 تماس حاصل نمایند و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار