رهبری

بدنه خبر

استعلام بها خدمات مربوط به تایپ نامه ها و امورات چاپ و تکثیر سقز شنبه، 8 دی 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد خدمات مربوط به تایپ نامه ها و مکاتبات و امورات چاپ وتکثیر شبکه، مرکز بهداشت و بیمارستان امام خمینی(ره) را به شرکت های صلاحیت دار و واجد شرایط از طریق استعلام و بصورت حجمی واگذار نماید.

*****************************

مدت تحویل اسناد استعلام: ازتاریخ  نشر آگهی 97/10/5 لغایت 97/10/11

محل تحویل استعلام: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد استعلام به استان کردستان- شهرستان سقز- خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز- اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ  97/10/22

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهادات اسناد استعلام: از طریق پست سفارشی استان کردستان، شهرستان سقز، بلوارحافظ مرکز بهداشت طبقه دوم- واحدحراست- کدپستی 6681744593  صندوق پستی 111

*********************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده اسناد استعلام:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ70/000/000 ریال (هفتادمیلیون ریال) را به شماره حساب 7120886 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سقز نزدبانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط استعلام واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

مورخ 97/10/29 صبح روز شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار