رهبری

بدنه خبر

انتصاب دکتر امید زارعی به عنوان سرپرست مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه پنجشنبه، 13 دی 1397

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی دکتر امید زارعی را به عنوان سرپرست مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر ابراهیم قادری در این ابلاغ آورده است:

با توجه به تجارب و توانمندی جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان سرپرست مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه منصوب می شوید. امید است با همکاری و تعامل مثبت و سازنده با معاونین و مدیران دانشگاه، مدیران و رؤسای مراکز تحقیقاتی و بهره گیری از تمامی منابع موجود منشاء اثرات و خدمات ارزشمندی باشید. موفقیت و سربلندی شما را از ایزد منان خواستارم.

 
پورتال اخبار