رهبری

بدنه خبر

آزمون پذیرش فراگیر بهورزی شنبه، 15 دی 1397
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود درخانه های بهداشت تحت پوشش ، تعداد 71 نفر را به صورت قرارداد کارمعین (موضوع قرارداد تبصره5 ماده31 آیین نامه اداری واستخدامی) ازمیان افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و سیر مراحل گزینش براساس قانون گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز مطابق جداول شرایط احراز  ومحل های مورد نیاز (پس ازگذراندن وموفقیت دردوره مصوب آموزش بهورزی ) بکارگیری می نماید .
 
 
 
 
 
  آزمون مربوطه در تاریخ 97/10/14 در محل دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شرکت 410 نفر داوطلب برگزار گردید که از این تعداد 168 نفر زن و 242 نفر مرد می باشند
 
پورتال اخبار