رهبری

بدنه خبر

برگزاری آزمون استخدامی پذیرش بهورز شنبه، 15 دی 1397

آزمون استخدامی بهورزی، 1397/10/14 ( ساعت 10 تا 12 صبح روز جمعه) در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن اعلام این خبر، گفت: این افراد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در خانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه، به صورت قرارداد کارمعین (موضوع قرارداد تبصره5 ماده31 آیین نامه اداری و استخدامی) از واجدین شرایط از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و سایر مراحل گزینش براساس قانون گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز مطابق جداول شرایط احراز و محل های مورد نیاز (پس ازگذراندن وموفقیت دردوره مصوب آموزش بهورزی ) بکارگیری می گردند.

دکتر سیامک واحدی گفت: این آزمون در محل دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شرکت 410 نفر داوطلب دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم برگزار گردید که از این تعداد 168 نفر زن و 242 نفر مرد بودند.

وی گفت: پس از برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج، سه برابر ظرفیت اعلام شده انتخاب خواهد شد و طی مصاحبه و انجام مراحل گزینش، نهایتاً تعداد 71 نفر انتخاب و پس از طی دوره آموزشی دو ساله در خانه های بهداشت تابعه دانشگاه جذب خواهند شد.

 
 
پورتال اخبار