رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی دانشکده" یکشنبه، 16 دی 1397

"جلسه شورای آموزشی "

 بیست ونهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده درمورخ 97/10/15 ساعت 9 دردفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه سرکارخانم کلهر معاون محترم آموزشی درخصوص جلسه با ناظرین بالینی دانشکده گزارش خود راارائه نمودند ودرادامه گزارش فعالیتهای طرح تحول سالیانه اعضای هیئت علمی درزمینه های اجرایی وفرهنگی ارائه گردید. همچنین دراین جلسه دستور کارها ومصوبات آموزشی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.    
 
پورتال اخبار