رهبری

بدنه خبر

" جلسه هما هنگی برگزاری جشنواره دهه فجر" یکشنبه، 16 دی 1397

" جلسه هما هنگی برگزاری جشنواره دهه فجر"

سومین جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره دهه فجر روزشنبه 97/10/15 ساعت 8 صبح دردفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید.دراین جلسه ابتدا جناب آقای دکتر محمد فتحی رئیس دانشکده درخصوص راه اندازی نمایشگاه ایام دهه فجر سخنانی ایراد نمودندودرادامه گزارش فعالیتها واقدامات انجام شده دراین خصوص توسط مدیر گروههای پرستاری ،مامایی ،اتاق عمل ،واحد آموزش دانشکده ومرکز مهارتهای بالینی دانشکده درزمینه های آموزشی وفرهنگی ارائه گردید.
 
 
 
پورتال اخبار