رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) شماره 2-1397 شنبه، 15 دی 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد نسبت به خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه اتوآنالالیزر بیوشیمی از شرکت های دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی وزات بهداشت و ثبت در سامانه IMED.IR ، با برگزاری مناقصه عمومی(دو مرحله ای) اقدام نماید.

---------------------------------------------

¨ مدت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهی 1397/10/13 لغایت 1397/10/22

¨ محل دریافت اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس استان کردستان-شهر سقز-خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز- امور ادری  مراجعه نمایند .

¨مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف،ب وج): لغایت تاریخ 1397/11/2

---------------------------------------------

¨ آدرس محل ارسال مدارک وپیشنهادات اسناد مناقصه:استان کردستان–شهرستان سقز– بلوار حافظ-مرکز بهداشت طبقه دوم- واحد حراست- کد پستی 6681744593 صندوق پستی 111 

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ سپرده یا تضمین شرکت در مناقصه :  شرکت کنندگان مبلغ سپرده یاتضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب  اعلامی در شرایط عمومی مناقصه اقدام  و ارسال نمایند.

----------------------------------------------

¨    تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پاکات (الف،ب) :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 7/11/1397 روز یکشنبه راس  ساعت 10 صبح در دفترمدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد.

¨ تاریخ تشکیل کمیته فنی بازرگانی: کمیته فنی بازرگانی در مورخه 97/11/7 روز یکشنبه  راس ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقزدانشگاه تشکیل می گردد.

¨    تاریخ بازگشایی پاکت ج :  کمیسیون معاملات دانشگاه پس از اعلام نتایج توسط کمیته فنی بازرگانی، در مورخه 1397/11/7روز یکشنبه راس ساعت 10 صبح به منظور بازگشایی پاکات ج در دفترمدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد.

¨    ضمناً شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات فنی با اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه آقای جمال شیخ احمدی  به  شماره تلفن های 33231055 -087 و در خصوص شرایط عمومی مناقصه با امور اداری آقای طاهری36223710 -087 تماس حاصل نموده و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار