رهبری

بدنه خبر

" راه اندازی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس " دوشنبه، 17 دی 1397

" راه اندازی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس "

موافقت وزارت متبوع با راه اندازی رشته کارشناسی ارشد اورژانس دردانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان را به تمام مسئولین ،همکاران ودانشجویان تبریک عرض می نمائیم.
 
پورتال اخبار