رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)1397 مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر نسبت به واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی از طریق برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) سه‌شنبه، 18 دی 1397
 
پورتال اخبار