رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه چهارشنبه، 19 دی 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد بی خطرسازی و سترون سازی زباله های عفونی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز را به شرایط ذیل از طریق مناقصه به مدت یک سال  به شرکت هایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

*****************************

زمان تحویل اسناد مناقصه: ازتاریخ نشر آگهی 97/10/9 لغایت 97/10/18

محل تحویل اسناد مناقصه: شرکتهای داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز- اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات : لغایت تاریخ مورخ 1397/10/29

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: از طریق پست سفارشی- استان کردستان-شهرستان سقز- بلوارحافظ مرکز بهداشت طبقه دوم- واحدحراست- کدپستی 6681744593

*********************************

 

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 1397/000/000 ریال(یکصدوپنجاه میلیون ریال) را بشماره حساب 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

مورخ 1397/11/4 صبح روز پنج شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

 
پورتال اخبار