رهبری

بدنه خبر

«آگهی برگزاری استعلام بهاء امور مربوط به مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر در سال 1397 »« نوبت سوم » چهارشنبه، 19 دی 1397

« باسمه تعالی»

 

«آگهی برگزاری استعلام بهاء امور  مربوط به مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای

 مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر در سال 1397 »« نوبت سوم »

 

    مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر (کارفرما) درنظردارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود،امور مربوط به مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای خود را در سال 1397 از طریق استعلام بهاء به شرکت و یا شرکتهای صلاحیت دار(پیمانکار) واگذارنماید.

 

**********************************

زمان و نحوه دریافت اسناد  استعلام :  شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد استعلام از تاریخ 19/10/97 لغایت25/10/97 به صورت حضوری به  استان کردستان-شهرستان سنندج - خیابان پاسداران بلوار برهان الدین حمدی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر -واحد تدارکات  مراجعه نمایند وجهت ارسال مدارک و پیشنهادات خود صرفاً تا تاریخ 30/10/97 فرصت دارند صرفاً از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس استان کردستان ، شهرستان سنندج -خ پاسداران ، بلوار برهان الدین حمدی مرکزپزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر-کد پستی  6617983476- واحد حراست مرکز اقدام نمایند .

***************************************

 

***************************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت دراستعلام بهاء: میزان ریالی سپرده جهت شرکت در استعلام  42000000 ریال (چهل و دو میلیون ریال) می باشد. که شرکت کنندگان می بایست اصل فیش واریزی به حساب « 247832560 » بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی کردستان بنام سپرده مرکزپزشکی، آموزشی و درمانی کوثر واریز و یا ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع مرکز پزشکی کوثر با حد اقل اعتبار سه ماهه ، که باید اصل آن را به همراه سایر مدارک ارسال نمایند . بدیهی است سپرده کمتر از مبلغ تعیین شده و غیر از موارد فوق الذکر قابل قبول نمی باشد.

 

***************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات :   کمیسیون معاملات در تاریخ 2/11/97ساعت 11صبح روزسه شنبه در دفتر ریاست مرکز  تشکیل می گردد، ضمناً شرکت کنندگان  می توانند در صورت نیاز و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های10 -33611301 087 با واحد تدارکات (آقای روحانی) تماس حاصل نمایند.

 

 

« مرکز پزشکی،آموزشی ودرمانی کوثر »

  
 
پورتال اخبار