رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده مرحله دوم شنبه، 22 دی 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد واحد خبازی خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از کلیه افراد دارای مجوز از اتحادیه صنف خبازان و واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تا پایان وقت اداری 26/10/97 جهت دریافت اسناد استعلام به واحد حقوقی مرکز  یا سایت دانشگاه علوم  پزشکی ( مرکز پزشکی، آموزشی درمانی توحید )به آدرس www.mucac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان فراخوان از طریق شماره تلفن 33246620 ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید .

 
پورتال اخبار