رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی شنبه، 22 دی 1397

شورای آموزشی دانشکده با حضور اعضاء و در محل دفتر رییس دانشکده از ساعت 9 صبح برگزار گردید و در مورد مسائل مختلف آموزشی بحث و تبادل نظر گردید.

 
پورتال اخبار