رهبری

بدنه خبر

نشست یک روزه نمایندگان برنامه عملیاتی معاونت های توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های منطقه 3 آمایشی کشور سه‌شنبه، 23 بهمن 1397

برگزاری نشست یک روز ه نمایندگان برنامه عملیاتی معاونت های توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده‌های منطقه 3 آمایشی کشور

، نشست یک روزه نمایندگان برنامه عملیاتی معاونت های توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده‌های منطقه 3 آمایشی کشور روز چهارشنبه به میزبانی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه برگزار شد.

این نشست یک روزه از ساعت 10:30صبح در سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان آغاز شد و به نحوه‌ی گزارش برنامه عملیاتی سال 1397 و روند تدوین برنامه عملیاتی (مشترک و اختصاصی) سال1398و نحوه‌ی ثبت در سامانه‌های یکپارچه مدیریت عملکرد Op و HOP پرداخته شد. 

 
 
 
پورتال اخبار