رهبری

بدنه خبر

" بازدید از کارخانه ون " سه‌شنبه، 23 بهمن 1397

" بازدید از کارخانه ون "

بازدید از کارخانه ون توسط دانشجویان ترم هشتم پرستاری درتاریخ 97/11/23به همراه مربی مربوطه سرکار خانم عهدیه پرهیزکار انجام شد .دراین بازدید دانشجویان بافرآیند تهیه آدامس ولواشک آشنا شده وبهداشت فردی کارکنان رابررسی نموده وپیشنهادات ونکات ضعف وقوت خود رادرمورد این بازدید به اساتید خود ارائه نمودند.

 
پورتال اخبار