رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) نوبت دوم دوشنبه، 27 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد امور تهیه و تأمین، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان امام خمینی(ره)شهرستان سقز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨                  مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ نشر آگهی 27/12/97 لغایت 17/01/98

¨                  محل دریافت اسناد مناقصه: شرکت های داوطلب می توانند دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی
 اطلاع رسانی مناقصات به آدرس
http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان شهر سقز خیابان شهدا امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز مراجعه نمایند.

¨                   مهلت ارسال پیشنهادات (پاکتهای الف . ب. ج)  : لغایت تاریخ 28/01/98

¨                  آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکتهای الف . ب. ج):استان کردستان شهر سقز بلوار حافظمرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز کد پستی 6681744593 صندوق پستی 111

---------------------------------------------

¨                  نوع و مبلغ تضمین و یا  سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی  معتبر با  حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نماید.

---------------------------------------------

¨ تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات  و پیشنهادات (پاکتهای الف . ب. ج)  :  کمیسیون معاملات مرکز در مورخه 4/2/98 صبح روز چهارشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیر امور پشتیبانی و رفاهی تشکیل می گردد،

ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 - 087 و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  و یا به آدرس وب سایت دانشگاهم علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند.

----------------------------------------------

 

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار