رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده سه‌شنبه، 28 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در نظر دارد محل پارکینیگ خودروهای شخصی واقع در محوطه بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان را به مساحت تقریبی 1200مترمربع در سال 1398 از طریr برگزاری مزایده بصورت استیجاری به بخش خصوصی(اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و صلاحیت دار) به مدت یک سال به شرخ ذیل واگذار نماید.   

---------------------------------------------

 

 

¨      مهلت دریافت اسناد مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 28/12/97 لغایت 18/1/98

¨   محل دریافت اسناد مزایدع  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان-شهرستان مریوان میدان نوروز- بلوار ارشاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان اقدام و  یا به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند .  

---------------------------------------------

¨      مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) :  لغایت تاریخ 28/1/98

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج):

¨      شهرستان مریوان میدان نوروز- بلوار ارشاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان -واحد حراست شبکه کد پستی 6671765559

---------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده مناقصه شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج):  جلسه بازگشایی در مورخه 31/1/98 صبح روز شنبه واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان تشکیل می گردد ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  تلفن 34601550-087 آقای محمدی  تماس حاصل نمایند.     

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار