رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( واگذاری خدماتت مربوط به امور تلفنخانه واحدهای شبکه بهداشت و درمان مریوان دوشنبه، 20 اسفند 1397

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مریوان در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی، خدمات مربوط به امور تلفنخانه واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( به بخش خصوصی ) شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دارد ( به مدت یک سال به شرح ذیل واگذارنماید.

----------------------------

مهلت تحویل اسناد مناقصه : ازتاریخ نشر آگهی 28/12/1397 لغایت 18/1/98 به غیر ازروزهای تعطیل

محل تحویل اسناد به داوطلبان : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://muk.ac.ir اقدام و یا آدرس کردستان شهرستان مریوان میدان نوروز- شبکه بهداشت و درمان واحد امور اداری مراجعه نمایند.

----------------------------

نوع ومبلغ سپرده تضمین شرکت دراستعلام مناقصه: مبلغ 000/000/125 ریال)یکصدو بیست و پنج میلیون ریال(بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر معادل مبلغ فوق  )با مدت اعتبار حداقل 3 ماه ( در وجه شبکه بهداشت و درمان مریوان ارائه نمایند.

----------------------------

تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی پاکات:  جلسه بازگشایی پاکات در مورخه 31/1/98 در محل دفتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان تشکیل می گردد. ضمنا شرکتهای شرکت کننده یا مزایده گزار می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن  34601550 - 087 تماس حاصل نمائید و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://muk.ac.ir

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار