رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) 1398 واگذاری امور تهیه و تامین ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان کوثر دوشنبه، 5 فروردین 1398

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر در نظردارد  نسبت به واگذاری امور تهیه و تامین ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز آن مرکز از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 7/1/1398 لغایت 21/1/1398

¨      محل تحویل اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد الزاماً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir اقدام نمایند .

تبصره:ارسال اسناد مناقصه، قرارداد و مدارک درخواستی از شرکت کنندگان هم به صورت فیزیکی از طریق پست پیشتاز به آدرس کارفرما و هم  درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) الزامی است .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  3/2/1398

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج): استان کردستان–شهرستان سنندج–  خیابان پاسداران پائین تر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان بلوار برهان الدین حمدی- واحد حراست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر - کد پستی 6617983476

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 7/2/1398 صبح روز شنبه ساعت 11 صبح واقع در دفتر ریاست مرکز تشکیل می گردد.

 ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33611316-087تماس حاصل نمایند./

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار