رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی 1398 محل ارائه خدمات بوفه مستقر در بیمارستان کوثر سه‌شنبه، 6 فروردین 1398

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر سنندج در نظردارد محل ارائه خدمات بوفه مستقر در مرکز کوثر را  از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال (بصورت اجاره محل)  به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

 

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد و مدارک  مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 7/1/1398 لغایت 20/1/1398 

محل دریافت اسناد ومدارک مزایده : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت مدارک و اسناد مزایده از طروق ذیل اقدام نمایند:

1-    پایگاه ملی اطلاع رسانی معاملات به آدرس http://iets.mporg.ir 2 - وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir  3- به صورت حضوری به استان کردستان-شهرستان سنندج خیابان پاسداران –بلواربرهان الدین حمدی – واحد تدارکات مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  31/1/98   

¨     آدرس ارسال مدارک ، پیشنهادات و اسناد مناقصه(پاکات الف-ب-ج): استان کردستان ، شهرستان سنندج ،  بلوار پاسداران پائین تر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان بلوار برهان الدین حمدی ، واحد حراست مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر -  کد پستی 6617983476

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب-ج): کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 4/2/98  روز چهارشنبه ساعت 11:00 در دفترریاست مرکز  تشکیل می گردد.

ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن.33611316-087 تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 

 
پورتال اخبار