رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء خدمات انجام کلی اپراتورهای مرکز سانترال تلفنخانه و سیستم پیج بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره (نوبت چهارم ) یکشنبه، 18 فروردین 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره در نظر دارد خدمات انجام کلی اپراتورهای مرکز سانترال تلفنخانه و سیستمم پیج بیمارستان امام خمینی(ره)دیواندره از طریق برگزاری استعلام بهاء به شرکت های واجد شرایط در استان کردستان واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨                   مهلت دریافت اسناد استعلام : ازتاریخ نشرآگهی 19/01/1398 لغایت 26/01/1398

¨       محل دریافت اسناد استعلام  : متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد استعلام به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان  به آدرس http://muk.ac.ir  اقدام و یا به آدرس استان کردستان شهر دیواندره خیابان امام (ره) روبروی پارک ملت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره واحد امور اداری مراجعه نمایند.    

---------------------------------------------

 

¨                  مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) به شرح ذیل:  لغایت تاریخ 31/01/1398

¨                   آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد استعلام: (پاکات الف-ب-ج)  شهرستان دیواندره خیابان امام خمینی (ره) روبروی پارک ملت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره- واحد حراست کد پستی 6641875156 ارسال نمایند.

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در استعلام : متقاضیان محترم مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج): تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان در مورخه 4/2/98 روز روز چهارشنبه ساعت 10 صبح واقع در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقدام می نماید.

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38720546 087 تماس حاصل نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»
 
پورتال اخبار