رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای) شماره 1-1398(تجهیز و راه اندازی بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز) سه‌شنبه، 20 فروردین 1398

آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای)

شماره 1-1398

 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظر دارد به منظور تجهیز و راه اندازی بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز نسبت به خرید و تحویل تجهیزات و ملزومات اداری با برگزاری مناقصه عمومی (دو مرحله ای) اقدام نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 22/01/1398 لغایت 3/02/1398

¨      مهلت تحویل اسناد مناقصه : شرکت کنندگان می توانند از تاریخ درج آگهی22/1/1398 لغایت 3/2/1398 برای دریافت اسناد و شرایط مناقصه  به آدرس  www.setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند .

تذکر مهم: شرکت کنندگان الزماً بایستی  کلیه اسناد مناقصه و مدارک درخواستی را هم به صورت فیزیکی از طریق پست پیشتاز به آدرس خریدار ارسال نماید و هم در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) درج نمایند .

----------------------------------------------

¨          مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  15/02/1398

¨           آدرس ارسال پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683 

----------------------------------------------

¨           نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

¨   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب) :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 19/02/1398 صبح روز پنجشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨      تاریخ تشکیل کمیته فنی بازرگانی: کمیته فنی بازرگانی در تاریخ های 21/2/1398 لغایت 23/2/1398 تشکیل می گردد.

¨                    تاریخ بازگشایی پاکت ج :کمیسیون معاملات دانشگاه پس از اعلام نتایج توسط کمیته فنی بازرگانیدر مورخه 24/2/1398 روز سه شنبه ساعت10 صبح به منظور بازگشایی پاکات ج در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨                   ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل  نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار