رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده واگذاری محل واحد تزریقات و پانسمان بیماران سرپایی بیمارستان فجر و بوعلی سه‌شنبه، 20 فروردین 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی، ارتقاء کیفی خدمات هتلینگ بیمارستانها و در اجرای طرح تحول نظام سلامت و ارایه خدمت و استفاده بهینه از امکانات موجود-محل واحد تزریقات و پانسمان بیماران سرپایی بیمارستان فجر و بوعلی شهرستان مریوان را از طریق برگزاری مزایده بصورت استیجاری به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) به مدت یکسال به شرح ذیل واگذار نماید.

---------------------------

مهلت  تحویل اسناد مزایده : ازتاریخ نشر آگهی 26/1/1398 لغایت 7/2/1398 به غیر ازروزهای تعطیل

 

محل تحویل اسناد مزایده  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرسhttp://iets.mporg.ir  اقدام و یا آدرس کردستان شهرستان مریوان میدان نوروز- شبکه بهداشت و درمان واحد امور اداری مراجعه نمایند.

----------------------------

نوع ومبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 000/000/210 ریال  )دویست و ده میلیون ریال ( را بصورت اصل فیش بانکی شماره حساب 8379397  یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر معادل مبلغ فوق  )با مدت اعتبار حداقل 3 ماه ( نزد بانک رفاه بنام حساب سپرده شبکه بهداشت ودرمان واریز وارائه نمایند.

----------------------------

مهلت ارسال پیشنهادات  : لغایت مورخه 18/2/1398

تاریخ تشکیل جلسه  بازگشایی پاکات (الف- ب- ج) :جلسه بازگشایی پیشنهادات در مورخه  23/2/1398 ورز دوشنبه ساعت 13 در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان تشکیل خواهد شد .

 ضمنا  شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن  34601550 - 087 تماس حاصل نمایند.

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار