رهبری

بدنه خبر

"جلسه کمیته ناظرین بالینی" یکشنبه، 25 فروردین 1398

"جلسه کمیته ناظرین بالینی"

جلسه کمیته ناظرین بالینی درتاریخ98/01/24ساعت 12 باحضورریاست دانشکده ،معاونین آموزشی وپژوهشی ،مدیران گروه،ناظرین بالینی مراکز آموزشی درمانی توحید،بعثت وکوثر دردفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه مسایل ومشکلات آموزشی رفاهی دانشجویان مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیم های لازم اخذ گردید.

 
 
 
پورتال اخبار