رهبری

بدنه خبر

"پیمایش ملی سرمایه فرهنگی " دوشنبه، 26 فروردین 1398

"پیمایش ملی سرمایه فرهنگی "

پیمایش ملی سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور درسال تحصیلی 98-97 درتاریخ 98/01/25 ساعت 14-12 به صورت پاسخنامه توسط آموزش دانشکده و امور فرهنگی دانشگاه انجام گرفت .با توجه به اسامی اعلام شده دانشجویان توسط وزارت متبوع 68 نفر از دانشجویان رشته های پرستاری ،مامایی واتاق عمل دراین پیمایش شرکت نمودند .

 
 
 
 
 
 
 

 

 
پورتال اخبار