رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده واگذاری محل انجام خدمات تزریقات و پانسمان بیمارستان امام خمینی (ره) (1-1398) چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانس امام خمینی (ره) شهرستان سقز را به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده به مدت یک سال به شرکت هایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨  مهلت دریافت اسناد مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 26/1/98 لغایت 7/2/98

¨  مهلت تحویل اسناد مزایده : شرکت کنندگان می برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان شهرستان سقز خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

¨ مهلت ارسال پیشنهادات : لغایت تاریخ 18/2/1398

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده  : از طریق پست سفارشی استان کردستان، شهرستان سقز، بلوار حافظ، مرکز بهداشت شهرستان سقز طبقه دوم واحد حراست کد پستی 6681744593    

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده:  شرکت کنندگان مبلغ تضمین 50.000.000 ریال (پنجاه میلیون ریال) را به حساب شماره 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

¨       تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی مدارک و پیشنهادها: جلسه بازگشایی در مورخه 23/2/1398 روز دوشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد. ضمناً  شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار