رهبری

بدنه خبر

شروع برنامه آموزشی بسیج ملی کنترل فشارخون در شهرستان جمعه، 27 اردیبهشت 1398

جناب آقای سالار بختیاری

 مسئول محترم امور ادرای

موضوع : شروع برنامه آموزشی بسیج ملی کنترل فشارخون در  شهرستان

با سلام

    احتراما  به استحضار می رساند برنامه فوق در تاریخ های ذیل شروع که به  حضور جهت اطلاع ارسال می گردد.

1.تاریخ 23/2/98 آموزش کارشناسان مراکز ،ستاد و مراقبین سلامت

2.تاریخ24/2/98 بهورزان مراکز زرینه،گورباباعلی،مران ،کوله ،هزارکانیان و پاپاله

3. تاریخ 25/2/98 بهورزان مراکزقدس یک و دو روستایی ،کلیه پزشکان و ماما های مراکز خدمات جامع سلامت 

 
پورتال اخبار