رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام شنبه، 4 خرداد 1398
بدینوسیله مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد ملزومات مصرفی آزمایشگاهی خودر را از طریق استعلام تهیه نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی  واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تا پایان وقت اداری  مورخه9/3/1398   جهت دریافت اسناد استعلام به  سایت دانشگاه علوم  پزشکی ( مرکز پزشکی، آموزشی درمانی توحید )به آدرس www.muk.ac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان استعلام از طریق شماره تلفن 33246620 ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید .
 
دریافت فایل  1       2
 
پورتال اخبار