رهبری

بدنه خبر

مراسم راه پیمایی روز قدس شنبه، 11 خرداد 1398
روز جمعه مصادف با روز جهانی قدس ، پرسنل مرکز بهداشت سنندج نیز در صف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی حضور یافتند . این راه پیمایی از ستاد دانشگاه در خیابان آبیدر با حضور دکتر یوسف پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین و سایر کارکنان شروع شده و در کنار سایر اقشار مردم به طرف میدان اصلی شهر ادامه یافت .
    
 
پورتال اخبار