رهبری

بدنه خبر

بازدید سر زده ریاست محترم دانشگاه از بیمارستان شهید بهشتی قروه دوشنبه، 20 خرداد 1398
به گزارش روابط عمومی شبکه.
 
در مورخ 98/3/19 جناب آقای دکتر یوسفی نژاد ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه مدیر محترم حراست  به طور سر زده از بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی قروه بازدید بعمل آوردند.
 
 
 

 
 
 
 

 
منبع: درویشی
 
پورتال اخبار