رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای آموزشی " دوشنبه، 20 خرداد 1398

نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده درمورخ 98/3/18 ساعت 8 صبح دردفتر ریا ست دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه گزارش جلسه توجیهی فینال دانشجویان پرستاری توسط مدیر گروه پرستاری ، و گزارش برگزاری کارگاه آموزشی مجازی که درتیر ماه برگزار می گرددارائه گردید. دراین جلسه نیز دستور کارها ومصوبات آموزشی مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

 

 
پورتال اخبار