رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای عمومی دانشکده " چهارشنبه، 22 خرداد 1398
جلسه شورای عمومی دانشکده درمورخ 98/3/21 ساعت 11/30 با حضور سرپرست محترم دانشکده ، معاونین آموزشی وپژوهشی ، مدیران گروههای آموزشی وکلیه اعضای هیأت علمی ومدرسان دانشکده درسالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید. دراین جلسه  ابتدا سرکارخانم دکترشاهویی سرپرست محترم دانشکده  ازکلیه همکاران جهت شرکت دراین جلسه تشکر نمودند. سپس سرکارخانم کلهر معاون محترم آموزشی درزمینه اهم مسائل آموزشی ، بازخورد موارد مطرح شده با دانشجویان نکاتی رابیان نمودند سپس کلیه اعضای هیئت علمی ومدرسین مسائل ومشکلات وپیشنهادات خود رامطرح نمودند.
 
 
 
پورتال اخبار