رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی شماره 1/1398 چهارشنبه، 22 خرداد 1398

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی بعثت در نظردارد اموال و وسایل اسقاطی شامل وسایل اداری ، دستگاههای پزشکی و غیر پزشکی و سایر لوزام متفرقه اسقاط و خارج از رده خود را در اجرای ماده 91 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و برابر دستورالعمل موجود از طریق مزایده  به فروش برساند.

¨      مهلت دریافت اسناد مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 18/03/1398 لغایت 28/03/1398

¨ محل تحویل اسناد مزایده : متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به صورت حضوری به آدرس استان کردستان-شهرسنندج- خیابان کشاورز مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت امور اداری واحد دبیرخانه مرکز مراجعه نمایند .

¨     آدرس محل بازدید از مورد مزایده: استان کردستان -شهرستان سنندج-  خیابان کشاورز مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت امور اداری مرکز مراجعه نمایند

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 09/04/1398

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی بعثت–دبیرخانه(محرمانه)- کد پستی6619667761

----------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : متقاضیان  مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

·         تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف ب-ج): در مورخه 15/04/1398 صبح روز شنبه  ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت مرکز تشکیل می گردد.

ضمناً  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33285894-087 تماس حاصل نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار