رهبری

بدنه خبر

مناقصه عمومی 1- 1398 چهارشنبه، 1 خرداد 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد به منظور حفظ سلامت بیماران و پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سقز در مقابل اثرات نامطلوب ناشی از عدم کنترل حشرات و جوندگان و جلوگیری از مخاطرات و عواقب ناشی از آن و به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود امور مربوط به خدمات سمپاشی، دفع و امحاء حشرات و جوندگان موذی را به مدت یکسال از طریق برگزاری مناقصه بصورت حجمی به شرکت سلاحیت دار مورد تائید معاونت امور بهداشتی دانشگاه واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨      مدت تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ نشر آگهی  11/3/1398 لغایت 25/3/1398

¨      محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد به استان کردستان شهرستان سقز خیابان شهدا شبکه بهداشت شهرستان سقز اداره امور عمومی (بجز ایام تعطیل رسمی) و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

¨                   مهلت ارسال پیشنهادات : تا تاریخ: 5/4/1398

¨                   آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه: از طریق پست پیشتاز استان کردستان، شهرستان سقز، بلوار حافظ، مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست کد پستی 6681744593

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان بایستی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به شماره حساب 7120886 بانک رفاه شعبه جمهوری سقز واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر مبلغ فوق (با مدت اعتبار حداقل 3 ماه) در وجه شبکه بهداشت و درمان سقز ارائه وارسال نماید.

- پیرو ابلاغیه شماره 1249/100 مورخ 1/10/97 وزارت متبوع ارائه هر نوع ضمانت نامه بانکی صادره از شعب بانک اقتصاد نوین پذیرفته نمی شود.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی مدارک و پیشنهادها: در مورخ 10/4/1398 روز دوشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار