رهبری

بدنه خبر

فعالیتهای انجام شده در راستای بسیج ملی کنترل فشارخون جمعه، 24 خرداد 1398
به گزار ش روابط عمومی مرکز بهداشت سنندج درادامه فعالیتهای صورت گرفته در مرکز بهداشت سنندج در راستای بسیج ملی کنترل فشار خون مرکز بهداشت سنندج اقدام به برپایی ایستگاههای کنترل فشار خون در مساجد جامع سنندج- مسجد جامع قبای بهاران - مسجد جامع فرجه - مسجد جامع نایسر نمود
       
شایان ذکر است حضور چشمگیرهمشهریان ونمازگزاران دراین برنامه حائز توجه بودوهمکارارن مرکز بهداشت سننج ضمن اندازه گیری فشارخون مراجعین نکات بهداشتی را به ایشان آموزش می دادند 
 
پورتال اخبار