رهبری

بدنه خبر

فعالیتهای انجام شده در راستای بسیج ملی کنترل فشارخون پنجشنبه، 23 خرداد 1398
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت سنندج فازدوم تبلیغات شهری جهت مشارکت بیشتر همشهریان در بسیج ملی کنترل فشار خون در سنندج از روزپنجشنبه 23 خرداد ماه آغاز شد
    
در اجرای این برنامه با نصب بنر های بزرگ در 5 نقطه حساس شهر سنندج تبلیغات صورت گرفته وهمچنین درتعدای از مراکز درمانی وداروخانه ها نیز بنر تبلیغاتی نصب گردید
 
پورتال اخبار