رهبری

بدنه خبر

فعالیتهای انجام شده در راستای بسیج ملی کنترل فشارخون شنبه، 25 خرداد 1398
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت سنندج روند ارایه خدمت به شهروندان سنندجی درراستای بسیج ملی کنترل فشار خون در تمام ایستگاههای سطح شهر سنندج وهمچنین مراکزخدمات جامع سلامت تابعه مرکز بهداشت سنندج ادامه دارد
 
 
پورتال اخبار