رهبری

بدنه خبر

فعالیتهای انجام شده در راستای بسیج ملی کنترل فشارخون شنبه، 25 خرداد 1398
ادامه روند ارایه خدمات به همشهریان سنندجی در راستای بسیج ملی کنترل فشار خون سنندج درمراکز تابعه مرکز بهداشت سنندج
    
 
پورتال اخبار