رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام دوشنبه، 27 خرداد 1398
بدینوسیله مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد امورات نگهداری و سرویس دو اسانسور بیماربر مستقر در مرکز جراجی قلب شهید بروجردی را از طریق استعلام به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تا پایان وقت اداری  1398/4/1   جهت دریافت اسناد استعلام به سایت دانشگاه علوم  پزشکی به آدرس www.muk.ac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان فراخوان از طریق شماره تلفن 33246620 ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید
 
پورتال اخبار