رهبری

بدنه خبر

" آزمون عملی فینال پرستاری " دوشنبه، 27 خرداد 1398
آزمون عملی فینال پرستاری دانشجویان ترم هشتم پرستاری با شرکت 36 نفر ازدانشجویان درتاریخ 98/3/25 درمرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری ومامایی با نظارت مسئولین دانشکده برگزار گردید. این آزمون توسط اساتید گروه اصول وفنون در8 ایستگاه شامل 2 ایستگاه قضاوت بالینی ، ایستگاه ساکشن  ،ایستگاه لوله تراشه ، ایستگاه کنترل فشارخون ، ایستگاه احیاء قلبی ریوی ، ایستگاه تزریق واکسن ، ایستگاه پانسمان وایستگاه گاواژ جهت سنجش مهارت های بالینی دانشجویان انجام شد.
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار