رهبری

بدنه خبر

" جلسه کمیته ناظرین بالینی بامسئولین دانشکده " پنجشنبه، 30 خرداد 1398
جلسه کمیته ناظرین بالینی دانشکده با مسئولین درمورخ 98/3/29 ساعت 8/30 با حضور سرپرست محترم دانشکده ، معاون آموزشی ،مدیران گروه و ناظرین بالینی آموزشی درمانی توحید ، بعثت و کوثر در دفتر سرپرست دانشکده تشکیل گردید . در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات موجود در بیمارستانهای آموزشی یبن اعضا بحث و تبادل نظر به عمل آمد و تصمیماتی اتخاذ گردید .
 
 
 
پورتال اخبار