رهبری

بدنه خبر

سنجش فشارخون کارگران و کارفرمایان واحدهای صنعتی و خدماتی در محل فعالیت آنها یکشنبه، 2 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران، با شروع برنامه بسیج ملی کنترل فشارخون بالا بازرسین و کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت این شهرستان با مراجعه به واحدهای صنعتی و خدماتی تحت پوشش در شهرکامیاران موفق به سنجش فشارخون بیش از 350نفر ازکارگر و کارفرامایان مشغول به کار در این واحدها شده اند.مهندس زهرا رحیمی مسئول واحد بهداشت حرفه ای در این خصوص افزود: این تعداد سنجش فشارخون در محیطهای کارگری و صنوف خدمات و خانه های بهداشت کارگری از تاریخ 20 خرداد تا کنون به انجام رسیده.

 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار