رهبری

بدنه خبر

بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی پنجشنبه، 31 فروردین 1396
 
 به مناسبت سالروز تولد حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی آقای ربانی ریاست محترم بیمارستان،آقای فیضی مدیر داخلی و آقای سبحانی مدیر خدمات پرستاری به همراه آقای کرمی سوپروایزر آموزشی با حضور در بخش آزمایشگاه از زحمات و تلاشهای شبانه روزی همکاران تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
 
 

 
پورتال اخبار